English

 

Informoterapija...

... je revolucionarna metoda liječenja čiji je začetnik dr.Skripnjuk.

Da bismo shvatili kako funkcionira informoterapija, potrebno je shvatiti ljudski organizam. Na ćelijskom nivou, mi smo savršen elektronski sistem. Sve materijalne stvari u prirodi sastoje se od molekula, a molekuli od atoma. U atomu postoji jezgro oko koga, po svojim putanjama, kruže elektroni. Atom je neutralan, jer su pozitivno naelektrisano jezgro i negativno naelektrisani elektroni u ravnoteži. Ako se u atom ubaci dodatni elektron, atom odmah postaje negativan jon, jer elektrona ima više nego što je pozitivno naelektrisanje jezgra. I obrato, ako elektron napusti putanju, pozitivno naelektrisanje preovladava i atom postaje pozitivan jon.

Joni učestvuju praktično u svim hemijskim procesima. Ćelije se graniče membranama, koje imaju pozitivno naelektrisanje spolja i negativno iznutra i to obezbjeđuje prolaz materije u ćeliju i obrato. Naelektrisanje membrane rezultat je pozicioniranja jona kalijuma sa unutrašnje, odnosno, jona natrijuma sa spoljne strane. Joni kalcijuma trajno održavaju to naelektrisanje i obezbjeđuju selektivnu propustljivost za jone natrijuma i kalijuma. Nedostatak bilo kojih jona od nabrojanih dovodi do narušavanja potencijala membrane, bolesti ćelije i njenog umiranja.

Ćelije svakog živog organizma emitiraju talase određene frekvencije koji oko toga organizma stvaraju elektromagnetnu frekvencijsku informacijsku ovojnicu odgovornu za zdravo funkcioniranje organizma. Svako od nas, rođenjem ima individualnu frekvenciju svog tjelesnog tkiva. U svakoj ćeliji svake sekunde odvija se nekoliko hiljada hemijskih reakcija. Dakle, istovremeno u svim ćelijama tijela. To znači da se u svakoj sekundi dogodi na milijarde hemijskih procesa i reakcija i to sa nevjerovatnom preciznošću.

Bakterije, virusi, lijekovi, hemijski dodaci hrani, pesticidi, herbicidi u poljoprivredi, kao i hrana koja nije u skladu sa antigenom krvne grupe mogu poremetiti genetski određenu frekvenciju ćelija što dovodi do informacijskog poremećaja u međućelijskoj komunikaciji. No pored navedenog, najčešći uzrok poremećaja međućelijske komunikacije jeste izloženost uticaju štetnih zračenja, životom na geopatogenom mjestu.

Poremećaj u međućelijskoj komunikaciji dovodi do energetskog poremećaja koji zatim dovodi do poremećaja u biohemijskim procesima, što na kraju rezultira metaboličkim poremećajima u tkivu i nastankom bolesti. To sve dovodi do poremećaja i bolesti u ćelijskom genomu što je i jedini uzrok tumorskih bolesti. Znači, poremećaji u elektomagnetnom informacijskom spektru frekvencija u ćelijama dovest će u određenom vremenskom periodu do pojave bolesti u organizmu.

Naš organizam prepoznaje poremećaje balansa, no reagiranje na iste nije uvijek jasno ispoljeno. Srećom, uz pomoć Intera DiaCor skenera (vidjeti DIJAGNOSTIKA), danas smo u mogućnosti blagovremeno dijagnosticirati simptome i prije nego li se bolesti razviju, te reagirati i spriječiti njihovu pojavu. Vrlo često imunološki sistem je onemogućen u svom normalnom funkcioniranju, uslijed djelovanja štetnih zračenja. To se manifestira najprije blokadom dijelova organa, čitavih organa, pa i sistema, otežanom ili zaustavljenom razmjenom hranjivih materija, što naposlijetku dovodi do patologije. CG generator korigira funkcije svih organa u našem tijelu, a ne samo onih koji su označeni kao bolesni. To jasno ukazuje na holistički pristup tretiranju tijela kao kompaktnog sistema, te uzroka i posljedica bolesti koje se javljaju. Za razliku od zvanične medicine koja se isključivo bavi saniranjem posljedica, ali ne i pronalaženjem uzroka bolesti, informoterapija taj proces inducira u samom organizmu, potičući ga da se vrati u prvobitno, zdravo stanje. Funkcija oslobađanja organizma od blokada ključna je za djelovanje bilo koje terapije.

Vođeni revolucionarnim otkrićem dr. Skripnjuka, mi smo otišli korak dalje. Naš CG generator sačinjen je od 19 različitih prirodnih materijala koji djeluju na ljudsko tijelo na prirodan način, dovodeći jako brzo sve u harmoniju. Djelovanje CG generatora potpuno je bezbolno i nema apsolutno nikakvih negativnih djelovanja po pacijenta i okolinu. CG generator aktivira sve raspoložive depoe energije u organizmu, vrši deblokadu organa, dijelova organa, kao i cjelokupnih sistema, čije je normalno funkcioniranje spriječeno uslijed djelovanja štetnih / geopatogenih zračenja, te aktivira snabdijevanje hranjivim materijama akumuliranim u organizmu.

CG generator nije programiran, već na prirodan način djeluje na organizam. Normalno dejstvo nije ometeno prisustvom više generatora, što omogućava primjenu informoterapije istovremeno na više osoba u prostoru.